ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

ՍԵՔՍՈՊԱԹՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

ԶՆՆՈՒՄ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 5000 ԶՆՆՈՒՄ ԵՎ  ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 5000
ԿՐԿՆԱԿԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 3000 ԿՐԿՆԱԿԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 3000
ԱՐՏԱԶԱՏՈՒԿԻ ՆՄՈՒՇԱՌՈՒՄ 1000 ԱՐՏԱԶԱՏՈՒԿԻ ՆՄՈՒՇԱՌՈՒՄ 1000
ԷԼԵԿՏՐՈԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏ ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ
ԷԼԵԿՏՐՈՖՈՐԵԶՈՎ
3500 ԲՈՒԺՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ 5000
ԲՈՒԺՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ 5000 ՈՒՐԵՏՐՈՍԿՈՊԻԱ 6000
ԿՈԼՊՈՍԿՈՊԻԱ 4000 ՇԱԳԱՆԱԿԱԳԵՂՁԻ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՄԵՐՍՈՒՄ 3000
ԱՐԳԱՆԴԻ ՊԱՐԱՆՈՑԻ ՆՇԱԿԵՏԱՅԻՆ ԲԻՈՊՍԻԱ 5000 ԼՈԴ-ԹԵՍԹ 4000
ԱՐՏԱՔԻՆ ՍԵՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՍՐԱԾԱՅՐ ԿՈՆԴԻԼՈՄԱՆԵՐԻ ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄ 1-2 ՊՐՈՑԵԴՈՒՐԱ 7000 ՍԵՌԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԲՈՒԺՈՒՄ 50000
ՀԵՇՏՈՑԻ ԵՎ ԱՐԳԱՆԴԻ  ՊԱՐԱՆՈՑԻ  ՏԱՐԲԵՐ ԾԱԳՈՒՄՆԱ
ԲԱՆՈՒԹՅԱՆ  ԲՈՐԲՈՔՈՒՄՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄ
20000 ՀՈԳԵԾԻՆ ՍԵՌԱԿԱՆ ԴԻՍՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԲՈՒԺՈՒՄ 60000
ԱՐԳԱՆԴԻ ՊԱՐԱՆՈՑԻ  ՖՈՆԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԴԻԱԹԵՐՄՈԿՈԱԳՈՒԼԱՑԻԱ
10000 ԲԱՐԹՈԼԻՆՅԱՆ ԳԵՂՁԻ ԹԱՐԱԽԱԿՈՒՅՏԻ  ՀԱՏՈՒՄ 18000
ԱՐԳԱՆԴԻ  ՊԱՐԱՆՈՑԻ ՖՈՆԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԲՈՒԺՈՒՄ ՍԱՌԵՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՈՎ (կրիոկոագուլացիա)
25000 ՍԵՌԱԿԱՆ ԴԻՍՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԲՈՒԺՈՒՄ ՇԱԳԱՆԱԿԱԳԵՂՁԻ
ՔՐՈՆԻԿ ԲՈՐԲՈՔՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ
80000
ԱՐԳԱՆԴԻ  ՊԱՐԱՆՈՑԻ  ՊՈԼԻՊԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ 12000 ԻՆՎՈԼՅՈՒՑԻՈՆ ԲՆՈՒՅԹԻ  ՍԵՌԱԿԱՆ ԴԻՍՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ
ԲՈՒԺՈՒՄ
55000
ՆԵՐԱՐԳԱՆԴԱՅԻՆ ՊԱՐՈՒՅՐԻ ՆԵՐԴՆՈՒՄ 12000 ՍԵՌԱԿԱՆ ԴԻՍՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԲՈՒԺՈՒՄ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ
ԴԻԱԲԵՏԻ ԺԱՄԱՆԱԿ
80000
ՆԵՐԱՐԳԱՆԴԱՅԻՆ ՊԱՐՈՒՅՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ 5000 ՍԵՌԱԿԱՆ ԴԻՍՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԲՈՒԺՈՒՄ ԱՅԼ
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ
80000
ԲԱՐԴԱՑԱԾ ՆԵՐԱՐԳԱՆԴԱՅԻՆ  ՊԱՐՈՒՅՐԻ  ՀԵՌԱՑՈՒՄ 10000 ԿՈԻՏՈՖՈԲԻԱՅԻ ԵՎ ՎԱԳԻՆԻԶՄԻ ԲՈՒԺՈՒՄ 150000
ԱՆՊՏՂՈՒԹՅԱՆ ԲՈՒԺՈՒՄ 80000 ԱՆՊՏՂՈՒԹՅԱՆ ԲՈՒԺՈՒՄ 150000
ԴԱՇՏԱՆԱՅԻՆ ՊԱՐԲԵՐԱՇՐՋԱՆԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄ 50000 ՍԵՌԱԿԱՆ ՍԱՌՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՕՐԳԱԶՄԻԱՅԻ ԲՈՒԺՈՒՄ 60000
ԿԱՆԱՑԻ ՍԵՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹ
ՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ԲՈՒԺՈՒՄ
60000 ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՍԵՌԱԿԱՆ ԱՆՆԵՐԴԱՇՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲՈՒԺՈՒՄ 56000
ՀԵՇՏՈՑԱ-ՄԻԶՈՒԿԱՅԻՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ ԿԱՊՈՒՅՏ ԼԱԶԵՐՈՎ 2000 ՇԱԳԱՆԱԿԱԳԵՂՁԻ  ՔՐՈՆԻԿ ԲՈՐԲՈՔՄԱՆ  ՀԱՄԱԼԻՐ ԲՈՒԺՈՒՄ 120000
ԱՊԱՐԱՏ «ԻՆՏՐԱԹԵՐՄ»` ՀԵՇՏՈՑԱ-ՄԻԶՈՒԿԱՅԻՆ  ՏԵՂԱՅԻՆ
ՏԱՔԱՑՄԱՄԲ
2000 ԷԼԵԿՏՐՈԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏ 3000
ՄԱԳՆԻՏՈԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏ 3000 ՎԱԿՈՒՈՒՄ ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲՈՒԺԱԿԱՆ
ՄԵՐՍՈՂ ԱՊԱՐԱՏ
3000
LEEP- ՕՂԱԿԱՅԻՆ ԷԿՍՑԻԶԻԱ ՌԱԴԻՈԱԼԻՔԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ 60000 ՄԱԳՆԻՏՈԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏ 3000
ՄԵԿ ԿԱՆԴԻԼՈՄԱՅԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ ՌԱԴԻՈԱԼԻՔԱՅԻՆ
ԵՂԱՆԱԿՈՎ
15000 ԻՆՏՐԱԹԵՐՄ»  ԹԵՐՄՈՄՈԴՈՒԼ ԱՊԱՐԱՏ 2000
2-3 ԿԱՆԴԻԼՈՄԱՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ ՌԱԴԻՈԱԼԻՔԱՅԻՆ
ԵՂԱՆԱԿՈՎ
25000 ՆԵՐՇԱԳԱՆԱԿԱԳԵՂՁԱՅԻՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ ԼԱԶԵՐՈՎ 2500
ՄԱԳՆԻՏՈԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏ ամբողջական կուրս 30000 ՈՒՂԻՂԱՂԻՔԱՅԻՆ ՑԵԽԱՅԻՆ ԱՊԼԻԿԱՑԻԱ 2500
4 և ԱՎԵԼԻ ԿԱՆԴԻԼՈՄԱՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ ՌԱԴԻՈԱԼԻՔԱՅԻՆ
ԵՂԱՆԱԿՈՎ
35000 ԷԼԵԿՏՐՈԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏ
ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈՖՈՐԵԶՈՎ
3500
ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԻՆՍԵՄԻՆԱՑԻԱ 30000 ՇԱԳԱՆԱԿԱԳԵՂՁԻ ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻԼԱՑԻՈՆ ՄԵՐՍՈՒՄ 3000
ԱՐԳԱՆԴԻ ՊԱՐԱՆՈՑԻ ԷԿՏՈՊԻԱՅԻ ԲՈՒԺՈՒՄ Ռ-Ա ԵՂԱՆԱԿՈՎ 25000 ՆԵՐՄԻԶՈՒԿԱՅԻՆ ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ԼՎԱՑՈՒՄ 2000
ԱՐԳԱՆԴԻ ՊԱՐԱՆՈՑԻ ՊՈԼԻՊԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ Ռ-Ա ԵՂԱՆԱԿՈՎ 30000 «ՄԱՎԻՏ» ԲՈՒԺԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏ 2000
ԱՐԳԱՆԴԻ ՊԱՐԱՆՈՑԻ ԲԻՈՊՍԻԱ Ռ-Ա ԵՂԱՆԱԿՈՎ (SURGUDRON) 10000 ՄԱԳՆԻՏՈԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏ ամբողջական կուրս 30000

ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

ԿՐԻՈԿՈԱԳՈՒԼՅԱՑԻԱ 20000

ԱԿՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

ԶՆՆՈՒՄ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 3000
ԿՐԿՆԱԿԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 3000 ԶՆՆՈՒՄ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (տեսողության ստուգում, բիոմետրիա – ճեղքային լամպով, ակնահատակի ստուգում) 5000
ԲՈՒԺՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ 5000 ՏԵՍԱԴԱՇՏԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄ (պերիմետրիա) 6000
ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏԻ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ
ԲՈՒԺՈՒՄ ԱՆԳԻՈՊԱԹԻԱՆԵՐ,ՆԵՅՐՈՊԱԹԻԱՆԵՐ
15000 ԱՉՔԻ ՃՆՇՄԱՆ ՉԱՓՈՒՄ 3000
ԲՈՒԺՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ 5000

ԱՆՈԹԱԲԱՆ

ԱՉՔԻ ՈՒՁՀ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ 6000
ՌԵՖՐԱԿՏՈՄԵՏՐԻԱ 4000
ԶՆՆՈՒՄ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 3000 ԿՐԿՆԱԿԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 3000
ԿՐԿՆԱԿԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 3000

ՏՆԱՅԻՆ ԿԱՆՉԵՐ

ԲՈՒԺՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ 5000

ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

ՍՐՏԻ ՈՒՁՀ ՏՆԱՅԻՆ ԱՅՑ 20000
ՎԵՐԻՆ ՎԵՐՋՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԳԻՍՏՐԱԼ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ԴՈՒՊԼԵՔՍ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
20000
1127 ԶՆՆՈՒՄ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 10000 ՍՏՈՐԻՆ ՎԵՐՋՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԳԻՍՏՐԱԼ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ԴՈՒՊԼԵՔՍ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
20000
1128 ԿՐԿՆԱԿԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 5000
1129 ՆԵՐՀՈԴԱՅԻՆ ՆԵՐԱՐԿՈՒՄ 10000
1130 ԲԱԶԻՍԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄ 60000

ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԷՆԴՈՍԿՈՊԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

ՈՐՈՎԱՅՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ԵՎ ՀԵՏՈՐՈՎԱՅՆԱՄԶԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾ. ՈՒՁՀ 4000 ԳԱՍՏՐՈՍԿՈՊԻԱ 15000
ՓՈՔՐ ԿՈՆՔԻ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ  ՈՒՁՀ` ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ
ԴԵՊՔՈՒՄ ՆԵՐԽՈՌՈՉԱՅԻՆ  ՀԱՂՈՐԴԻՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ
4000 ԳԱՍՏՐՈՍԿՈՊԻԱ` ԲԻՈՊՍԻԱՅՈՎ 18000
ՀՂԻՆԵՐԻ  ՈՒՁՀ 5000 ԳԱՍՏՐՈՍԿՈՊԻԱ  ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄՈՎ 20000
ՎԱՀԱՆԱՁԵՎ ԳԵՂՁԻ ՈՒՁՀ 4000 ԿՈԼՈՆՈՍԿՈՊԻԱ 25000
ԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ ՈՒՁՀ 4000 ԿՈԼՈՆՈՍԿՈՊԻԱ` ԲԻՈՊՍԻԱՅՈՎ 28000
ՓՈՇՏԻ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՈՒՁՀ 6000 ՑԻՍՏՈՍԿՈՊԻԱ 25000
ՖՈԼԻԿՈՒԼՈՄԵՏՐԻԱ ԴԻՆԱՄԻԿԱՅՈՒՄ 6000 ԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂԻ ՊՈԼԻՊԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ 60000
ՀՂԻՆԵՐԻ  ՈՒՁՀ 3D/4D հաղորդիչով 15000 ԷՐՈԶԻԱՆԵՐԻ ԱՅՐՈՒՄ 30000
ՏՆԱՅԻՆ ԱՅՑ 6000 ԲԵԶՈԱՐՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ 50000
ԴԵՆՍԻՏՈՄԵՏՐԻԱ 12000 ԼԱԶԵՐԱԹԵՐԱՊԻԱ 40000
ԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ ԷԼԱՍՏՈԳՐԱՖԻԱ 10000 ՀԵՏՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵԼԵՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ 35000
ՎԱՀԱՆԱԳԵՂՁԻ ԷԼԱՍՏՈԳՐԱՖԻԱ 10000 ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ 40000
ՆԵՅՐՈՍՈՆՈԳՐԱՖԻԱ 7000 ՕՏԱՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ 50000
ԾՆԿԱՆ ՀՈԴԻ ՈՒՁՀ 7000 ՀԱՍՏ ԱՂԻՔԻ ՊՈԼԻՊՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ 45000
ԿՈՆՔ-ԱԶԴՐԱՅԻՆ ՀՈԴԻ ՈՒՁՀ 7000 ՀԱՍՏ ԱՂԻՔԻ ԲԵԶՈԱՐՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ 35000
ՄԻԶԱՍԵՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՈՒՁՀ 5000

ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

Տեղային մակերեսային ավշային հանգույցների ՈՒՁՀ 5000
Փափուկ հյուսվածքի ՈՒՁՀ 4000 ԶՆՆՈՒՄ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 3000
Հղիության դոպլեր հետազոտություն 3D/4D հաղորդիչով 18000 ԲՈՒԺՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ 5000

ՔԿԱ ԿԱԲԻՆԵՏ

ԿՐԿՆԱԿԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 3000
ԷՍԳ 2000
ՔԿԱ ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՑԻԱ 3000 ԷՍԳ ՏՆԱՅԻՆ ԱՅՑՈՎ 5000
ՔԿԱ ԲՈՒԺՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ 5000 ԷԽՈ ՍՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 6000
ՖԻԲՐՈՍԿՈՊԻԱ 10000 ՍՏՈՐԻՆ ՎԵՐՋՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԳԻՍՏՐԱԼ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ԴՈՒՊԼԵՔՍ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
13000
ԱՈՒԴԻՈՄԵՏՐԻԱ 5000 ՎԵՐԻՆ ՎԵՐՋՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԳԻՍՏՐԱԼ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ԴՈՒՊԼԵՔՍ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
13000
ԻՄՊԵՆԴԱՆՍՈՄԵՏՐԻԱ 5000 ԷՔՍՏՐԱԿՐԱՆԻԱԼ ՄԱԳԻՍՏՐԱԼ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ԴՈՒՊԼԵՔՍ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
10000
ԽԵՑԻՆԵՐԻ ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ԴԵԶԻՆՏԵԳՐԱՑԻԱ 40000 ՀՈԼԹԵՐ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ  24 ժամյա 12000
ՀԱՐՔԹԱՅԻՆ ԽՈՌՈՉՆԵՐԻ ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ SINUSCAN
2000 ԱՐՅԱՆ ՃՆՇՄԱՆ ՇՐՋՕՐՅԱ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ և ՀՈԼԹԵՐ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ 15000
ԾԾՄԲԱՅԻՆ ԽՑԱՆԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ (1 ականջ) 5000 ՄԱՇԿԱՎԵՆԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ
ՎԵՐՔԻ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ 5000
ԵՎՍՏԱԽՅԱՆ ՓՈՂԻ ԱՆՑԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ
/ՎԻԼՅԱՄՍԻ ԹԵՍԹ/
5000 ԶՆՆՈՒՄ և ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 3000
ՔՄԱՅԻՆ ՆՇԻԿՆԵՐԻ ԼԱԿՈՒՆԱՆԵՐԻ ԼՎԱՑՈՒՄ / 1 պրոցեդուրա/ 3000 ԲՈՒԺՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ /ՄԱՇԿԱՅԻՆ/ 5000
ՍԻՆՈՒՍԻՏԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ԲՈՒԺՈՒՄ 30000 ԿՐԿՆԱԿԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 3000
ԵՎՍՏԱԽԻՏԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ԲՈՒԺՈՒՄ 30000 ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՎ ՄԱՇԿԱՅԻՆ ՀԻՎ-ՆԵՐ`
նեյրոդերմիտ, ատոպիկ դերմատիտ, պսորիազ, էկզեմա, կարմիր տափակ որքին…թեթև ընթացք
10000
ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ 1 ԴԱՇՏ1 ՍԵԱՆՍ 2500 ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՎ ՄԱՇԿԱՅԻՆ ՀԻՎ-ՆԵՐ`
նեյրոդերմիտ, ատոպիկ դերմատիտ, պսորիազ, էկզեմա, կարմիր տափակ որքին…ծանր ընթացք
15000
ՆԵՅՐՈՍԵՆՍՈՐ ԾԱՆՐԱԼՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ԲՈՒԺՈՒՄ 30000 ԱԿՆԵ-ՌՈԶԱՑԵԱ ԿՈՒՊԵՌՈԶ         թեթև ընթացք 10000
ԼՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿՐԿՆԱԿԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄ 3000 ԱԿՆԵ-ՌՈԶԱՑԵԱ ԿՈՒՊԵՌՈԶ          ծանր ընթացք 15000
ՀԱՅՄՈՐՅԱՆ ԽՈՌՈՉԻ ԼՎԱՑՈՒՄ 1 ՊՐՈՑԵԴՈՒՐԱ 5000 ՏԵՂԱՅԻՆ և ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄՆԱԶԱԹԱՓՈՒԹՅՈՒՆ 10000
Թմբկաթաղանթի պնևմոմասաժ (1 սեանս) 1000 ՄԱՇԿԻ և ԵՂՈՒՆԳՆԵՐԻ ՍՆԿԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄ 10000
ԿՐԻՈԹԵՐԱՊԻԱ/1 ՍԵԱՆՍ / 25000 ՄԻԶՈՒԿԻ ՇԱԳԱՆԱԿԱԳԵՂՁԻ ՍՊԵՑԻՖԻԿ ԻՆՖԵԿՑԻԱՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄ 10000
ՓԱՓՈՒԿ ՔԻՄՔԻ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 20000 ՇԱԳԱՆԱԿԱԳԵՂՁԻ ՔՐՈՆԻԿ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄ 20000
ՔՐՈՆԻԿ ՆՇԱԲՈՐԲԻ ԿՈՆՍԵՐՎԱՏԻՎ ԲՈՒԺՈՒՄ 30000
ՔԹԻ ԽՈՌՈՉԻ ՑՆՑՈՒՂ 3000
ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ 2 ԴԱՇՏ 1 ՍԵԱՆՍ 3500
ՔԿԱ բժշկի տնային այց 10000

ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

Առաջնային զննում, խորհրդատվություն 5000 ԿՆՀ-ի անոթային հիվ-ների բուժում 18000
ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԻ ԲՈՒԺՈՒՄ 10000 ԿՆՀ-ի անոթային հիվ-ների բուժում (ապահովելով դեղորայքը) 30000
ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԻ ԿՐԿՆԱԿԻ  ԽՈՐՀՈՒՐԴ 4000 Հենաշարժական ապարատի հիվ-ների բուժում 10000
Վեգետատիվ նյարդային համակարգի հիվանդությունների բուժում 8000 Գլխացավի և դեմքի ցավերի բուժում (ամեն այցը) 10000
Շարժողական խանգարումների բուժում 10000 Քնի խանգարումների բուժում 10000
ԿՆՀ-ի դեգեներատիվ հիվ-ների և դեմենցիայի բուժում (ամեն այցը) 10000 Նյարդային համ. տոքսիկ և մետաբոլիկ ախտահարումների բուժում 20000
ԿՆՀ-ի բորբոքային հիվ-ների և դեմենցիայի բուժում (ամեն այցը) 80000 Նյարդային համ. տոքսիկ և մետաբոլիկ ախտահարումների բուժում
(ապահովելով դեղորայքը)
30000
Էպիլեպսիայի, նարկոլեպսիայի և կատալեպսիայի բուժում(ամեն այցը) 10000 Տրավմաների բուժում (գանգուղեղ, ողնուղեղ., պերիֆերիկ նյարդերի)
(ամեն այցը)
10000

ՌԵՆՏԳԵՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

ԱՆԴՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ-ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

ԳԱՆԳ 1 դիրքով 7000 Անդրոլոգի առաջնային կոնսուլտացիա 5000
ԳԱՆԳ 2 դիրքով 11000 Անդրոլոգի կրկնակի կոնսուլտացիա 3000
ԳԱՆԳ լուսանցում 5000 Ուրոլոգիական հիվանդությունների բուժման նշանակում 10000
ՀԱՐՔԹԱՅԻՆ ԽՈՌՈՉՆԵՐ 7000 Տղամարդու անպտղության բուժում (5-7 այց) 100000
ՔԹՈՍԿՐԵՐ 2 դիրքով 5000  Ցիստոսկոպիա 25000
ՔԹՈՍԿՐԵՐ լուսանցում 4000 Սեռական թուլություն (ԷԴ) 60000
ԿՈՆՔ 1 դիրքով 7000 Սուր ուրետրիտների բուժում (2 այց) 30000
ԿՈՆՔ լուսանցում 6000 Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների բուժում 30000
ԿՈՆՔ-ԱԶԴՐԱՅԻՆ ՀՈԴ՝ 2 ԴԻՐՔՈՎ 7000 Քրոնիկ ուրետրիտների բուժում (3-5 այց) 50000
ԱԶԴՐ՝ 2 ԴԻՐՔՈՎ 7000

ԲԺԻՇԿ-ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՆՏ

ԾՆԿԱՅԻՆ ՀՈԴ 2 դիրքով 7000
ԾՆԿԱՅԻՆ ՀՈԴ 3 դիրքով 9000 ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ անվճար
2 ԾՆԿԱՅԻՆ ՀՈԴԵՐ 2 դիրքով 11000 ԿՐԿՆԱԿԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 3000
ՍՐՈՒՆՔ 2 դիրքով 7000 ԲՈՒԺՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ 5000
ՍՐՈՒՆՔ-ԹԱԹԱՅԻՆ ՀՈԴ 2 դիրքով 7000 ԿՐԿՆԱԿԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ 3000
ՍՐՈՒՆՔ-ԹԱԹԱՅԻՆ ՀՈԴ 3 դիրքով 9000 ԲԺՇԿԻ ՏՆԱՅԻՆ ԱՅՑ 5000
ՈՏՆԱԹԱԹ 2 դիրքով 7000 ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿՐՈՒՆԿՈՍԿՐ 5000
ԴԱՍՏԱԿ 2 դիրքով 7000 ՄԻՋՄԿԱՆԱՅԻՆ ՆԵՐԱՐԿՈՒՄ (1 ներարկում) 500
ԴԱՍՏԱԿ լուսանցում 5000 ՆԵՐԵՐԱԿԱՅԻՆ ՆԵՐԱՐԿՈՒՄ (1 ներարկում) 1000
ԹԻԱԿ 7000 ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ Ն/Ե ԿԱԹԻԼԱՅԻՆ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ (կաթոցիկի միացում) 2000
ԱՐՄՆԿԱՅԻՆ ՀՈԴ՝ 2 դիրքով 7000 ԲՈՒԺՔՐՈՋ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (կենտրոնից դուրս արյան նմուշառման
համար)
1000
ՈՒՍԱՅԻՆ ՀՈԴ 7000 ԱՆԱԼԻԶՆԵՐԻ  ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (1 էջը) 1000
ԲԱԶՈՒԿ 2 դիրքով 7000 ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՌԵՆՏԳԵՆԻ ԵՎ  ՈՒՁՀ 3000
ՆԱԽԱԲԱԶՈՒԿ՝ 2 7000
ԹՈՔԵՐ 1 դիրքով 7000
ԹՈՔԵՐ 2 դիրքով 13000
ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՀԱՎԵԼՅԱԼ ԴԻՐՔ /ՆԿԱՐ/ 5000
ԹՈՔԵՐ լուսանցում 6000
ԿՈՂԵՐ՝ 1 դիրքով 7000
ԿՈՂԵՐ՝ 2 դիրքով 11000
ԿՐԾՈՍԿՐ 2 դիրքով 9000
ՈՒՐՈԳՐԱՖԻԱ 20 մլ 16000
ՈՒՐՈԳՐԱՖԻԱ 40 մլ 21000
ՑԻՍՏՈԳՐԱՖԻԱ 20 մլ 16000
ՈՒՐԵՏՐՈԳՐԱՖԻԱ 20 մլ 16000
ՈՒՐԵՏՐՈԳՐԱՖԻԱ 40 մլ 21000
ՈՂՆԱՇԱՐ՝ ՊԱՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ – 2 դիրք 9000
ՈՂՆԱՇԱՐ՝ ՊԱՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ – 3 դիրք 13000
ՈՂՆԱՇԱՐ՝ ԿՐԾՔԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ – 2 դիրք 9000
ՈՂՆԱՇԱՐ՝ ԿՐԾՔԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ – 3 դիրք 13000
ՈՂՆԱՇԱՐ՝ ԳՈՏԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ – 2 դիրք 11000
ՈՂՆԱՇԱՐ՝ ԳՈՏԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ – 3 դիրք 15000
ՈՂՆԱՇԱՐ՝ ՊՈՉՈՒԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ – 2 դիրք 9000
ՈՂՆԱՇԱՐԻ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԳՐԱՖԻԿԱ  4 ՆԿԱՐ 13000
ՍՏԱՄՈՔՍԱՂԻՔԱՅԻՆ 11000
ՍՏԱՄՈՔՍԱՂԻՔԱՅԻՆ ԴԻՆԱՄԻԿ 13000
ՎԻՐԱՀԱՏՎՈՂ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ 6000
ԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂ-ՍՏԱՄՈՔՍ 9000
ՈՐՈՎԱՅՆԻ ԽՈՌՈՉ 7000
ԾՆՈՏ՝ 1 դիրք 7000
ԾՆՈՏ՝ 2 դիրք 11000
ՈՒՐՈԳՐԱՖԻՆ 20 մլ 3500
CD-Ի ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ 2000
ԻՐԻԳՈՍԿՈՊԻԱ-ԳՐԱՖԻԱ 20000
ՖԻՍՏՈՒԼՈԳՐԱՖԻԱ 14000 14000
ՈՂՆԱՇԱՐ    1 ԴԻՐՔ 6000
ՑԻՍՏՈԳՐԱՖԻԱ 40 մլ 21000