ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

ՔԻԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿԱՆՋ

Զննում և խորհրդատվություն 5000 Զննում և խորհրդատվություն 3000
Կրկնակի խորհրդատվություն 3000 Բուժման նշանակում 5000
Սպեցիֆիկ և սեռական ճանապ. փոխանցվող հիվ-երի բուժման նշ. 20000 Տոնալ շեմային աուդիոմետրիա 5000
Ոչ սպեցիֆիկ գինեկոլոգիական հիվ-երի բուժման նշանակում 10000 Իմպենդանսոմետրիա (Տիմպանոմետրիա) 5000
Արգանդի պարանոցի չբարդացած էկտոպիայի բուժում 25000 Եվստախյան փողի անցանելիության ստուգում (Վիլյամսի թեստ) 5000
Արգանդի և պարանոցի բարդացած էկտոպիաների բուժում 35000 ՔԿԱ օրգանների վիդեոֆիբրոէնդոսկոպիա 10000
Արտազատուկի նմուշառում 1000 ՔԿԱ օրգանների վիդեոֆիբրոէնդոսկոպիա բիոպսիայով 18000
Կոլպոսկոպիա 5000 Լսողության կրկնակի ստուգում 3000
Վիդեոկոլպոսկոպիա (նկարով) 8000 Հարքթային խոռոչների ՈՒՁՀ “SINUSCAN” (առաջնային) 3000
Արգանդի խոռոչից ասպիրատի նմուշառում՝ Պայպելի զոնդով 10000 Հարքթային խոռոչների ՈՒՁՀ “SINUSCAN” (կրկնակի) 2000
Արգանդի պարանոցի նշակետային բիոպսիա 10000 Վերծնոտային խոռոչի պունկցիա (ախտորոշիչ) 7000
Արտաքին սեռական օրգանների սրածայր կոնդիլոմաների Վերծնոտային խոռոչի պունկցիա (բուժիչ) 5000
դեղորայքային բուժում 1-2 պրոցոդուրա 7000 Լազերային թերապիա (1 դաշտ 1 սեանս) 2500
Հեշտոցի և արգանդի պարանոցի տարբեր ծագումնաբանության Լազերային թերապիա (2 դաշտ 1 սեանս) 3500
բորբոքումների բուժում 20000 Թմբկաթաղանթի պնևմոմասաժ (1 սեանս) 1000
Արգանդի պարանոցի ֆոնային հիվանդությունների Եվստախյան փողի փչում ըստ Պոլիտցեռի, պնևմոմասաժ
դիաթերմոկոագուլյացիա 10000 (1 սեանս) 3000
Արգանդի պարանոցի ֆոնային հիվանդ-երի բուժում սառեցման Քմային նշիկների լակունաների լվացում (1 պրոցեդուրա) 3000
մեթոդով (կրիոկոագուլյացիա) 20000 Հայմորյան խոռոչի լվացում (1 պրոցեդուրա) 5000
Ներարգանդային պարույրի տեղադրում 18000 Դեղորայքի ներկոկորդային լցում (1 պրոցեդուրա) 3000
Ներարգանդային պարույրի հեռացում 5000 Վերքի վիրաբուժական մշակում 5000
Բարդացած ներարգանդային պարույրի հեռացում 10000 Ականջի լվացում 5000
Անպտղության բուժում 80000 Ծծմբային խցանի հեռացում 5000
Դաշտանային պարբերաշրջանի խանգարումների բուժում 50000 Աէրոզոլթերապիա (ինհալացիա) (1 պրոցեդուրա) 3000
Կանացի սեռ. օրգ-երի բորբոքային հիվ-երի համալիր բուժում 60000 Հարքթային խոռոչների լվացում հեղուկների տեղափոխման
Հեշտոցա-միզուկային ճառագայթում կապույտ լազերով 1500 եղանակով (1 պրոցեդուրա) 5000
Էլեկտրալազերային բուժական ապարատ դեղորայքային Քթի խոռոչի ցնցուղ 3000
 էլեկտրաֆորեզով 3500 Խեցիների ուլտրաձայնային դեզինտեգրացիա 80000
Մագնիտալազերային բուժական ապարատ 3000 Սինուսիտի համալիր բուժում 30000
Մագնիտալազերային բուժական ապարատ (ամբողջական կուրս) 30000 Եվստախիտի համալիր բուժում 30000
LEEP-օղակային էկսցիզիա ռադիոալիքային եղանակով 60000 Նեյրոսենսոր ծանրալսության համալիր բուժում 30000
Մեկ կանդիլոմայի հեռացում ռադիոալիքային եղանակով 15000 Քրոնիկ նշաբորբի կոնսերվատիվ բուժում 30000
2-3 կանդիլոմաների հեռացում ռադիոալիքային եղանակով 25000 Քթի խոռոչի կպումների հատում 30000
4 և ավելի կանդիլոմաների հեռացում ռադիոալիքային եղ. 35000 ՔԿԱ կրիոթերապիա (1 սեանս) 25000
Արգանդի պարանոցի էկտոպիայի բուժում ռ-ա եղանակով 25000 Փափուկ քիմքի միջամտություններ 20000
Արգանդի պարանոցի պոլիպի հեռացում ռ-ա եղանակով 30000 Քթային պոլիպոտոմիա 40000
Արգանդի պարանոցի բիոպսիա ռ-ա եղանակով (Surgitron) 10000 Քթոսկրերի կոտրվածքի ուղղում 60000

ՄԱՇԿԱՎԵՆԵՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

ՕՏՈՆԵՎՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

Առաջնային խորհրդատվություն 3000 Առաջնային խորհրդատվություն 3000
Կրկնակի խորհրդատվություն 3000 Տեսանիստագմոգրաֆիա 15000
Մաշկային հիվանդությունների բուժման նշանակում 7000 Պտույտային  փորձ 10000
Արտազատուկի նմուշառում 1000 Կալորիկ փորձ 12000
Շագանակագեղձի ախտորոշիչ մերսում 2000 Ստաբիլոմետրիա (ախտորոշիչ) 10000
Վակուում-թեսթ անվճար Ստաբիլոմետրիա (վերականգնողական ) 3000
Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվ-երի բուժում (սուր ինֆ.) 30000 Էլեկտրոկոխլեոգրաֆիա 10000
Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվ-երի բուժում(խրոն. ինֆ.) 50000 Կարճ լատենտային լսողական հարուցվող պոտենցիալներ 10000
Շագանակագեղձի քրոնիկ բորբոքման համալիր բուժում 120000 Միջին լատենտային լսողական հարուցվող պոտենցիալներ 10000
Էլեկտրալազերային բուժական ապարատ 3000 Երկար լատենտային լսողական հարուցվող պոտենցիալներ 10000
Վակուում-լազերային ուրոլոգիական բուժական մերսող ապարատ 3000 Բարորակ դիրքային պարոքսիզմալ գլխապտույտի
Մագնիտալազերային բուժական ապարատ 3000 ախտորոշում՝ Խոլպայկի տեստ 5000
“ԻՆՏՐԱԹԵՐՄ” թերմոմոդուլ ապարատ 1500 Բարորակ դիրքային պարոքսիզմալ գլխապտույտի բուժում 15000
Ներշագանակագեղձային ճառագայթում լազերով 2500 Գլիցերոլ/քսիլիտային փորձ 3000
Էլեկտրալազերային բուժական ապարատ դեղորայքային է-ֆորեզով 3500 Համի և հոտառական նյարդերի ֆունկցիայի հետազոտում 3000
“ՄԱՎԻՏ” բուժական ապարատ 2000 Գանգուղեղային նյարդերի ֆունկցիայի հետազոտում 3000
Արտաքին սեռական օրգանների սրածայր կոնդիլոմաների բուժում Պերիֆերիկ վեստիբուլյար պաթոլոգիայի բուժում 5000
սառեցման մեթոդով (կրիոկոագուլյացիա) 20000

ՄԵՐՍՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

Կոնդիլոմաների հեռացում, պապիլոմաների հեռացում 1 հատը 3000-5000 Առաջնային խորհրդատվություն անվճար
Գորտնուկ – կրիոթերապիա 3000-5000 Մեջքի մերսում 3000
Սրածայր կոնդիլոմա – կրիոթերապիա 3000-5000 Վերին վերջույթների մերսում 1500
 Փափուկ ֆիբրոմա – կրիոթերապիա 3000-5000 Ստորին վերջույթների մերսում 1500
Հպավարակիչ մոլյուսկ – կրիոթերապիա 3000-5000 Օձիքի շրջանի մերսում 1500

ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

Հակացելյուլիտային մերսում 2000
Առաջնային խորհրդատվություն 5000 Ամբողջ մարմնի մերսում 5000
Կրկնակի խորհրդատվություն 3000

ՌԵՖԼԵՔՍԱԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

Առաջնային բուժման նշանակում 10000 Առաջնային խորհրդատվություն անվճար
Բուժման կոռեկցիա, դինամիկ հսկողություն 5000 Բուժման նշանակում 5000
1 պրոցեդուրա 4000

 

ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

Որովայնի խոռոչի և հետորովայնամզային տարածքի ՈՒՁՀ 7000 Առաջնային խորհրդատվություն 6000
Որովայնի խոռ. և հետորովայնամզ. տարածքի ՈՒՁՀ 3D/4D հաղորդ. 10000 Կրկնակի խորհրդատվություն 3000
Ներքին օրգանների ՈՒՁՀ 12000 Բուժման նշանակում 5000
Փոքր կոնքի օրգ. ՈՒՁՀ՝անհրաժեշտ. դեպքում ներխոռ. հաղ. կիրառ. 5000 Էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ) 2500
Փոքր կոնքի օրգանների ՈՒՁՀ 3D/4D հաղորդիչով 7000 Սրտի ՈՒՁՀ 10000
Հղիների ՈՒՁՀ 7000 Տրեդմիլ սթրես թեստ 13000
Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ 5000 Հոլթեր մոնիթորինգ 24 ժ 12000
Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ 3D/4D հաղորդիչով 7000 Հոլթեր մոնիթորինգ 3-օրյա 28000
Կրծքագեղձի ՈՒՁՀ 5000 Արյան ճնշման շուրջօրյա մոնիթորինգ և Հոլթեր մոնիթորինգ 15000
Կրծքագեղձի ՈՒՁՀ 3D/4D հաղորդիչով 7000 Սկլերոթերապիա 1E+05
Փոշտի օրգանների ՈՒՁՀ 7000

ԲԺԻՇԿ-ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՆՏ

Փոշտի օրգանների անոթների դուպլեքս հետազոտություն 5000 Առաջնային խորհրդատվություն Անվճար
Միզասեռական ուղիների ՈՒՁՀ 7000 Կրկնակի խորհրդատվություն 3000
Ֆոլիկուլոմետրիա առաջնային 3000 Բուժման նշանակում 5000
Ֆոլիկուլոմետրիա կրկնակի 1000 Կրկնակի բուժման նշանակում 3000
Էքստրակրանիալ մագիստրալ անոթների դուպլեքս հետազոտ. 12000 Մանկաբույժի կրկնակի խորհրդատվություն 3000
Վերին վերջույթների մագիստրալ անոթների դուպլեքս հետազոտ. 13000 Մանկաբույժի բուժման նշանակում 5000
Ստորին վերջույթների երակների  դուպլեքս հետազոտություն 13000

ՖԻԶԻՈԹԵՐԱՊևՏԻԿ ԿԱԲԻՆԵՏ

Ստորին վերջույթների զարկերակների  դուպլեքս հետազոտություն 13000 Խորհրդատվություն 5000
Ստորին վերջույթների մագիստրալ անոթների դուպլեքս հետազոտ. 20000 Ընդհանուր աէրոկրիոթերապիա 2 րոպե 8000
Որովայնի խոռոչի մագիստրալ անոթների դուպլեքս հետազոտ. 13000 Տեղային կրիոթերապիա (1 պրոցեդուրա) 3000
Հղիների ՈՒՁՀ 3D/4D հաղորդիչով 15000 Օստեոխոնդրոզի, ռադիկուլիտի, պլեկսիտի  և ճողվածքի  բուժում
Պտղի դոպլեր հետազոտություն 10000 (1 պրոցեդուրա) 10000
Ընդհանուր ավշային համակարգի ՈԻՁՀ 15000 Մերսման սեղան 10 րոպե 5000
Տեղային մակերեսային ավշային հանգույցների ՈՒՁՀ 5000 Վակուում ապարատ 15 րոպե 5000
Պարանոցի ավշային համակարգի ՈՒՁՀ 10000 Վարժանքներ(1 օրը) 3000
Փափուկ հյուսվածքների ՈՒՁՀ 7000 Հակացելյուլիտ (35ր) 5000
Դենսիտոմետրիա 12000 ՊՐՈԿՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ
Կրծքագեղձի էլաստոգրաֆիա 10000 Հիվանդի առաջնային զննում, ներառյալ՝ 10000
Վահանագեղձի էլաստոգրաֆիա 10000 արտաքին զննում 1000
Տեղային մակերեսային  ավշային հանգույցների էլաստոգրաֆիա 10000 մատով հետազոտություն 1000
Մակերեսային ավշային համակարգի էլաստոգրաֆիա 10000 անոսկոպիա 4000
Շագանակագեղձի հետազոտում ներխոռոչային հաղորդիչով ռեկտոռոմանոսկոպիա 4000
(տրանսռեկտալ) 12000 Կրկնակի զննում 6 ամիս հետո 5000
Կրկնակի զննում 1 տարի հետո 8000
 Գաստրոսկոպիա 15000 I աստիճանի թութքի բուժում(դեղորայք) 6000
Գաստրոսկոպիա` բիոպսիայով 18000 II և III աստիճանի թութքի բուժում 2E+05
Գաստրոսկոպիա անզգայացումով 20000 Ուղիղ աղու ճաքի բուժում «Սուրգիտրոն» ապարատով 2E+05
Կոլոնոսկոպիա 25000 Ուղիղ աղու ճաքի ոչ վիրահատական բուժում 1E+05
Կոլոնոսկոպիա` բիոպսիայով 28000 Ուղիղ աղու մ/ս խուղակի բուժում «Սուրգիտրոն» ապարատով 2E+05
Ցիստոսկոպիա 25000 Արտաքին թութքհանգույցների հեռացում «Սուրգիտրոն» ապարատով 2E+05
Էրոզիաների այրում (հսկողական գաստրոսկոպիայով) 30000 Սրածայր կոնդիլոմայի բուժում «Սուրգիտրոն» ապարատով 2E+05
Բեզոարների հեռացում 50000 Անալ հատվածի պոլիպների բուժում «Սուրգիտրոն» ապարատով 2E+05
Լազերոթերապիա 40000 Էպիթելային խուղակի հեռացում «Սուրգիտրոն» ապարատով 2E+05
Հետվիրահատական թելերի հեռացում 35000 Ուղիղ աղու ավելցուկ լորձաթաղանթի կոռեկցիա 2E+05
Արյունահոսությունների դադարեցում` հոսպիտալ. կազմակերպում

40000

ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

Օտար մարմինների հեռացում 50000 Առաջնային զննում, խորհրդատվություն 5000
Հաստ աղիքի բեզոարների հեռացում 35000 Նյարդաբանի բուժման նշանակում 10000
Կերակրափողի վարիկոզ լայնացած երակների լիգավորում 4E+05 Նյարդաբանի կրկնակի խորհրդատվություն 4000
Կերակրափողի պոլիպի հեռացում 1E+05 Ասեղնաբուժություն 10000
Լրացուցիչ 1 կերակրափողի պոլիպի հեռացում 50000 ՏՆԱՅԻՆ ԿԱՆՉԵՐ
Ստամոքսի պոլիպի հեռացում 80000 Բժիշկ-կոնսուլտանտի այց 10000
Լրացուցիչ 1  ստամոքսի պոլիպի հեռացում 40000 Սրտաբանի այց 10000
Հաստ աղու պոլիպի հեռացում 1E+05 ՔԿԱ բժշկի այց 10000
Լրացուցիչ 1  հաստ աղու պոլիպի հեռացում 50000 Նյարդաբանի այց 10000
Անեսթեզիա 25000 Ռենտգեն 16000
ՈՒՁՀ 15000
Մեծ աուտոհեմոօզոնոթերապիա 5000 Սրտի ՈՒՁՀ 20000
Օզոնացված ֆիզ. լուծույթի ն/ե կաթիլային ներարկում 4000 Անոթների դուպլեքս հետազոտություն 25000
Փոքր  աուտոհեմոօզոնոթերապիա 2000 Բուժքրոջ ծառայություն (կենտրոնից դուրս արյան
Օզոնացված յուղ 25մլ 2000 նմուշառման համար) 2000
Ջրի օզոնացում 1000 ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ
Օզոնի հարհոդային, պարավերտեբրալ ներարկումներ 2000 Զննում և խորհրդատվություն 10000
Օզոնոթերապիա կամերաների միջոցով, ստորին վերջ. բարբոտաժ 3000 Կրկնակի կոնսուլտացիա 5000
Ռեկտալ կամ վագինալ ինսուֆլյացիա 3000 Ներհոդային ներարկում 10000
Օզոնային լիպոսակցիա մուլտի-ինժեկտորային եղանակով 3000 Բազիսային բուժման նշանակում և վարում 60000
Միջմկանային ներարկում (1 ներարկում) 500
Ներերակային ներարկում (1 ներարկում) 1000
Դեղորայքի ն/ե կաթիլային ընդունում 2000
Վարորդ 2000
Թարգմանություն (եզրակացություն/անալիզի պատաասխան) 1000
Հոգնա 2000
Նմուշառման տարա 100
Կրկնօրինակ պատասխանների տրամադրում 500

ԱՆԴՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

Անդրոլոգի առաջնային կոնսուլտացիա 5000
Անդրոլոգի կրկնակի կոնսուլտացիա 3000
Շագանակագեղձի հեղուկի  նմուշառում 1000
Տղամարդու անպտղության բուժում (5-7 այց) 1E+05
Սեռական թուլություն (ԷԴ) 60000
Սուր ուրետրիտների բուժում (2 այց) 30000
Քրոնիկ ուրետրիտների բուժում (3-5 այց) 50000
Սուր ցիստիտների բուժում (2 այց) 30000
Քրոնիկ ցիստիտների բուժում (3-5 այց) 50000
Բալանոպոստիտների բուժում (3 այց) 30000
Սուր օրխոէպպիդիդիմիտների բուժում (2 այց) 30000
Քրոնիկ օրխոէպպիդիդիմիտների բուժում (3-5 այց) 40000
Սուր պրոստատովեզիկուլիտի բուժում (2այց) 40000
Քրոնիկ պրոստատովեզիկուլիտի բուժում (5-7 այց) 80000
Սուր պիելոնեֆրիտի բուժում (2 այց) 30000
Քրոնիկ պիելոնեֆրիտի բուժում (5 այց) 50000
Միզաքարային հիվանդության կոնսերվատիվ բուժում (2 այց) 30000
Երիկամային խիթի բուժում 20000
Պրոստատի մատնային մերսում 3000
Միզուկի ինստիլյացիա 3000
Սերմնալարի բլոկադա (Լորին-Էպշտեյ) 10000
Միզապարկի կատետերիզացիա 10000
Ցիստոսկոպիա 25000
Էլեկտրոլազերային բուժական ապարատ 3000
Վակում-լազերային ուրոլոգիական բուժական մերսող ապ. 3000
Մագնիտոլազերային բուժական ապարատ 3000
Վակուում-լազերային ուրոլոգիական բուժական մերսող ապարատ 3000
Մագնիտալազերային բուժական ապարատ 3000
“ԻՆՏՐԱԹԵՐՄ” թերմոմոդուլ ապարատ 1500
Ներշագանակագեղձային ճառագայթում լազերով 2500
Էլեկտրալազերային բուժական ապարատ դեղորայքային
էլեկտրաֆորեզով 3500
“ՄԱՎԻՏ” բուժական ապարատ 2000

ԱԿՆԱԲՈՒՅԺ

Ուրոլոգիական կաբինետ

Զննում և խորհրդատվություն 5 000
 Առաջնային խորհրդատվություն 5000 Կրկնակի խորհրդատվություն 3 000
Զննում և խորհրդատվություն (տեսողության ստուգում, բիոմետրիա – ճեղքային լամպով, ակնահատակի ստուգում) 10000 Արտազատուկի նմուշառում 1 000
Տեսադաշտի ստուգում (պերիմետրիա) 6000 Շագանակագեղձի ախտորոշիչ մերսում 2 000
Աչքի ճնշման չափում (1աչք) 2000 Ուրոլոգիական հիվանդությունների բուժման նշանակում 10 000
Ռեֆրակտոմետրիա 3000 Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների բուժում 30 000
Հարակնագնդային սուբկոնյուկտիվալ ներարկում (1աչք) 1000 Շագանակագեղձի քրոնիկ բորբոքումների համալիր բուժում 80 000
Սուբտենոնային ներարկում 2000 Սեռական թուլության  (ЭД) բուժում 50 000
Ռետրոբուլբար ներարկում 2000 Վաղաժամ սերմնաժայթքման բուժում 50 000
Բուժման նշանակում 5000 Անպտղության բուժման նշանակում 30 000
Աչքի ուձհ հետազոտություն (2 աչք) 6000 Ցիստոսկոպիա 25 000
Կրկնակի խորհրդատվություն 3000 Էլեկտրոլազերային բուժական ապարատ 3000
Կոպերի փոքր վիրահատություն 30000 Վակում-լազերային ուրոլոգիական բուժական մերսող ապ. 3000
Ակնաբուժական ամբուլատոր բուժում 15000 Մագնիտոլազերային բուժական ապարատ 3000
Արցունքատար ուղիների լվացում 1 աչք /1 սեանս 2000

Ռևմատոլոգիական կաբինետ

Սկիասկոպիա 2000 Զննում և խորհրդատվություն 10 000
Պրեսբիոպիկ ակնոցների որոշում 3000 Կրկնակի կոնսուլտացիա 5 000
Եղջրենու օտար մարմնի հեռացում 5000 Ներհոդային ներարկում 10 000
Ակնոցների որոշում 5000 Բազիսային բուժման նշանակում և վարում 60 000
Կարի հեռացում 5000
Ցիլիար մարմին կրիոդեստրուկցիա 80000
Կենալոգի ներարկում Խալազիոնի ժամանակ
5000
Տեսողական նյարդի ալկոհոլիզացիա 8000
Կոմպյուտերային ծրագրեր 10 սեանա 15000
Կոմպյուտերային Տոնոմետրիա (1աչք) 2500
Գոնիոսկոպիա 5000