ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

Զննում և խորհրդատվություն 5000 Առաջնային խորհրդատվություն 5000
Կրկնակի խորհրդատվություն 3000 Կրկնակի խորհրդատվություն 3000
Սպեցիֆիկ և սեռական ճանապ. փոխանցվող հիվ-երի բուժման նշ. 20000 Առաջնային բուժման նշանակում 10000
Ոչ սպեցիֆիկ գինեկոլոգիական հիվ-երի բուժման նշանակում 10000 Բուժման կոռեկցիա, դինամիկ հսկողություն 5000
Արգանդի պարանոցի չբարդացած էկտոպիայի բուժում 25000

ՔԻԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿԱՆՋ

Արգանդի և պարանոցի բարդացած էկտոպիաների բուժում 35000 Զննում և խորհրդատվություն 3000
Արտազատուկի նմուշառում 1000 Բուժման նշանակում 5000
Կոլպոսկոպիա 5000 Տոնալ շեմային աուդիոմետրիա 5000
Վիդեոկոլպոսկոպիա (նկարով) 8000 Իմպենդանսոմետրիա (Տիմպանոմետրիա) 5000
Արգանդի խոռոչից ասպիրատի նմուշառում՝ Պայպելի զոնդով 10000 Եվստախյան փողի անցանելիության ստուգում
Արգանդի պարանոցի նշակետային բիոպսիա 10000 (Վիլյամսի թեստ) 5000
Արտաքին սեռական օրգանների սրածայր կոնդիլոմաների  դեղորայքային բուժում 1-2 պրոցոդուրա 7000 ՔԿԱ օրգանների վիդեոֆիբրոէնդոսկոպիա 10000
Հեշտոցի և արգանդի պարանոցի տարբեր ծագումնաբանության  բորբոքումների բուժում 20000 ՔԿԱ օրգանների վիդեոֆիբրոէնդոսկոպիա բիոպսիայով 18000
Արգանդի պարանոցի ֆոնային հիվանդությունների  դիաթերմոկոագուլյացիա 10000 Լսողության կրկնակի ստուգում 3000
Արգանդի պարանոցի ֆոնային հիվանդ-երի բուժում սառեցման  մեթոդով (կրիոկոագուլյացիա) 20000 Հարքթային խոռոչների ՈՒՁՀ “SINUSCAN” (առաջնային) 3000
Ներարգանդային պարույրի տեղադրում 18000 Հարքթային խոռոչների ՈՒՁՀ “SINUSCAN” (կրկնակի) 2000
Ներարգանդային պարույրի հեռացում 5000 Վերծնոտային խոռոչի պունկցիա (ախտորոշիչ) 15000
Բարդացած ներարգանդային պարույրի հեռացում 10000 Վերծնոտային խոռոչի պունկցիա (բուժիչ) 10000
Անպտղության բուժում 80000 Լազերային թերապիա (1 դաշտ 1 սեանս) 2500
Դաշտանային պարբերաշրջանի խանգարումների բուժում 50000 Լազերային թերապիա (2 դաշտ 1 սեանս) 3500
Կանացի սեռ. օրգ-երի բորբոքային հիվ-երի համալիր բուժում 60000 Թմբկաթաղանթի պնևմոմասաժ (1 սեանս) 1000
Հեշտոցա-միզուկային ճառագայթում կապույտ լազերով 1500 Եվստախյան փողի փչում ըստ Պոլիտցեռի,
 Էլեկտրալազերային բուժական ապարատ դեղորայքային էլեկտրաֆորեզով 3500 պնևմոմասաժ (1 սեանս) 3000
Մագնիտալազերային բուժական ապարատ 3000 Քմային նշիկների լակունաների լվացում
Մագնիտալազերային բուժական ապարատ (ամբողջական կուրս) 30000  (1 պրոցեդուրա) 3000
LEEP-օղակային էկսցիզիա ռադիոալիքային եղանակով 60000 Հայմորյան խոռոչի լվացում (1 պրոցեդուրա) 5000
Մեկ կանդիլոմայի հեռացում ռադիոալիքային եղանակով 15000 Դեղորայքի ներկոկորդային լցում (1 պրոցեդուրա) 3000
2-3 կանդիլոմաների հեռացում ռադիոալիքային եղանակով 25000 Վերքի վիրաբուժական մշակում 5000
4 և ավելի կանդիլոմաների հեռացում ռադիոալիքային եղ. 35000 Ականջի լվացում 5000
Արգանդի պարանոցի էկտոպիայի բուժում ռ-ա եղանակով 25000 Ծծմբային խցանի հեռացում 5000
Արգանդի պարանոցի պոլիպի հեռացում ռ-ա եղանակով 30000 Աէրոզոլթերապիա (ինհալացիա) (1 պրոցեդուրա) 3000
Արգանդի պարանոցի բիոպսիա ռ-ա եղանակով (Surgitron) 10000 Հարքթային խոռոչների լվացում հեղուկների

ՄԱՇԿԱՎԵՆԵՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

տեղափոխման եղանակով (1 պրոցեդուրա) 5000
Առաջնային խորհրդատվություն 3000 Քթի խոռոչի ցնցուղ 3000
Կրկնակի խորհրդատվություն 3000 Խեցիների ուլտրաձայնային դեզինտեգրացիա 80000
Մաշկային հիվանդությունների բուժման նշանակում 7000 Սինուսիտի համալիր բուժում 30000
Արտազատուկի նմուշառում 1000 Եվստախիտի համալիր բուժում 30000
Վակուում-թեսթ Անվճար Նեյրոսենսոր ծանրալսության համալիր բուժում 30000
Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվ-երի բուժում (սուր Քրոնիկ նշաբորբի կոնսերվատիվ բուժում 30000
ինֆ.) 30000 Քթի խոռոչի կպումների հատում 30000
Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվ-երի բուժում(խրոն. ՔԿԱ կրիոթերապիա (1 սեանս) 25000
ինֆ.) 50000 Փափուկ քիմքի միջամտություններ 20000
Էլեկտրալազերային բուժական ապարատ 3000 Քթային պոլիպոտոմիա 40000
Կոնդիլոմաների հեռացում, պապիլոմաների հեռացում (1 հատ) 3000-5000 Քթոսկրերի կոտրվածքի ուղղում 60000
Գորտնուկ — կրիոթերապիա 1 հատ 3000-10000

ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

Կոշտուկ — կրիոթերապիա 1 հատ 3000-10000 Առաջնային զննում, խորհրդատվություն 5000
Սրածայր կոնդիլոմա — կրիոթերապիա 1 հատ 3000-5000 Նյարդաբանի բուժման նշանակում 10000
Փափուկ ֆիբրոմա — կրիոթերապիա 1 հատ 3000-5000 Նյարդաբանի կրկնակի խորհրդատվություն 4000
Հպավարակիչ մոլյուսկ — կրիոթերապիա 1 հատ 3000-5000 Ասեղնաբուժություն 10000

          ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

        ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

Զննում և խորհրդատվություն 5 000 Զննում և խորհրդատվություն 10 000
Կրկնակի խորհրդատվություն 3 000 Կրկնակի կոնսուլտացիա 5 000
Արտազատուկի նմուշառում 1 000 Ներհոդային ներարկում 10 000
Շագանակագեղձի ախտորոշիչ մերսում 2 000 Բազիսային բուժման նշանակում և վարում 60 000
Ուրոլոգիական հիվանդությունների բուժման նշանակում 10 000 Զննում և խորհրդատվություն 10 000
Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների բուժում 30 000 Կրկնակի կոնսուլտացիա 5 000
Շագանակագեղձի քրոնիկ բորբոքումների համալիր բուժում 80 000 Ներհոդային ներարկում 10 000
Սեռական թուլության  (ЭО) բուժում 50 000 Բազիսային բուժման նշանակում և վարում 60 000
Վաղաժամ սերմնաժայթքման բուժում 50 000 Զննում և խորհրդատվություն 10 000
Անպտղության բուժման նշանակում 30 000 Կրկնակի կոնսուլտացիա 5 000
Ցիստոսկոպիա 25 000 Ներհոդային ներարկում 10 000
Էլեկտրոլազերային բուժական ապարատ 3000 Բազիսային բուժման նշանակում և վարում 60 000
Վակում-լազերային ուրոլոգիական բուժական մերսող ապ. 3000
Մագնիտոլազերային բուժական ապարատ 3000

ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

Որովայնի խոռոչի և հետորովայնամզային տարածքի ՈՒՁՀ 7000 Առաջնային խորհրդատվություն 6000
Որովայնի խոռոչի և հետորովայնամզային տարածքի ՈՒՁՀ Կրկնակի խորհրդատվություն 3000
3D/4D հաղորդիչով 10000 Բուժման նշանակում 5000
Ներքին օրգանների ՈՒՁՀ 12000 Էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ) 2500
Փոքր կոնքի օրգանների ՈՒՁՀ` անհրաժեշտության դեպքում Սրտի ՈՒՁՀ 10000
ներխոռոչային հաղորդիչի կիրառմամբ 5000 Տրեդմիլ սթրես թեստ 13000
Փոքր կոնքի օրգանների ՈՒՁՀ 3D/4D հաղորդիչով 7000 Հոլթեր մոնիթորինգ 24 ժ 12000
Հղիների ՈՒՁՀ 7000 Հոլթեր մոնիթորինգ 3-օրյա 28000
Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ 5000 Արյան ճնշման շուրջօրյա մոնիթորինգ և Հոլթեր
Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ 3D/4D հաղորդիչով 7000  մոնիթորինգ 15000
Կրծքագեղձի ՈՒՁՀ 5000

ՕԶՈՆՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ  ԿԱԲԻՆԵՏ

Կրծքագեղձի ՈՒՁՀ 3D/4D հաղորդիչով 7000 Մեծ աուտոհեմոօզոնոթերապիա 5000
Փոշտի օրգանների ՈՒՁՀ 7000 Օզոնացված ֆիզ. լուծույթի ն/ե կաթիլային ներարկում 4000
Միզասեռական ուղիների ՈՒՁՀ 7000 Փոքր  աուտոհեմոօզոնոթերապիա 2000
Ֆոլիկուլոմետրիա առաջնային 3000 Օզոնացված յուղ 25մլ 2000
Ֆոլիկուլոմետրիա կրկնակի 1000 Ջրի օզոնացում 1000
Էքստրակրանիալ մագիստրալ անոթների դուպլեքս Օզոնի հարհոդային, պարավերտեբրալ ներարկումներ 2000
հետազոտություն 12000 Օզոնոթերապիա կամերաների միջոցով, ստորին
Վերին վերջույթների մագիստրալ անոթների դուպլեքս վերջույթների բարբոտաժ 3000
հետազոտություն 13000 Ռեկտալ կամ վագինալ ինսուֆլյացիա 3000
Ստորին վերջույթների երակների  դուպլեքս Օզոնային լիպոսակցիա մուլտի-ինժեկտորային
 հետազոտություն 13000  եղանակով 3000
Ստորին վերջույթների զարկերակների  դուպլեքս

ԲԺԻՇԿ-ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՆՏ

հետազոտություն 13000 Առաջնային խորհրդատվություն Անվճար
Ստորին վերջույթների մագիստրալ անոթների դուպլեքս Կրկնակի խորհրդատվություն 3000
հետազոտություն 20000 Բուժման նշանակում 5000
Որովայնի խոռոչի մագիստրալ անոթների դուպլեքս Կրկնակի բուժման նշանակում 3000
հետազոտություն 13000 Նյարդաբանի խորհրդատվություն 10000
Հղիների ՈՒՁՀ 3D/4D հաղորդիչով 15000 Վիրաբույժի խորհրդատվություն 5000
Պտղի դոպլեր հետազոտություն 10000 Մանկաբույժի կրկնակի խորհրդատվություն 3000
Ընդհանուր ավշային համակարգի ՈԻՁՀ 15000 Մանկաբույժի բուժման նշանակում 5000
Տեղային մակերեսային ավշային հանգույցների ՈՒՁՀ 5000

ԿՐԻՈ ԿԱԲԻՆԵՏ

Պարանոցի ավշային համակարգի ՈՒՁՀ 10000 Ընդհանուր աէրոկրիոթերապիա 2 րոպե 8000
Փափուկ հյուսվածքների ՈՒՁՀ 7000 Տեղային կրիոթերապիա (1 պրոցեդուրա) 3000
Դենսիտոմետրիա 12000 Օստեոխոնդրոզի, ռադիկուլիտի և պլեկսիտի բուժում
Կրծքագեղձի էլաստոգրաֆիա 10000 (1 պրոցեդուրա) 5000
Վահանագեղձի էլաստոգրաֆիա 10000 Մերսման սեղան 10 րոպե 5000
Տեղային մակերեսային  ավշային հանգույցների Վակուում ապարատ 15 րոպե 10000
էլաստոգրաֆիա 10000 Վարժանքներ 7000
Ընդհանուր ավշային համակարգի էլաստոգրաֆիա 10000 Հակացելյուլիտ (35ր) 5000
Շագանակագեղձի հետազոտում ներխոռոչային հաղորդիչով

ՏՆԱՅԻՆ ԿԱՆՉԵՐ

(տրանսռեկտալ) 12000 Բժիշկ-կոնսուլտանտի այց 10000

ԷՆԴՈՍԿՈՊԻԿ ԿԱԲԻՆԵՏ

Սրտաբանի այց 10000
 Գաստրոսկոպիա 15000 ՔԿԱ բժշկի այց 10000
Գաստրոսկոպիա` բիոպսիայով 18000 Նյարդաբանի այց 10000
Գաստրոսկոպիա անզգայացումով 20000 Ռենտգեն 16000
Կոլոնոսկոպիա 25000 ՈՒՁՀ 15000
Կոլոնոսկոպիա` բիոպսիայով 28000 Սրտի ՈՒՁՀ 20000
Բրոնխոսկոպիա ——- Անոթների դուպլեքս հետազոտություն 25000
Բրոնխոսկոպիա` բիոպսիայով ——- Բուժքրոջ ծառայություն (կենտրոնից դուրս արյան
Ցիստոսկոպիա 25000 նմուշառման համար) 2000
Ցիստոսկոպիա` բիոպսիայով ——-

ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Էրոզիաների այրում (հսկողական գաստրոսկոպիայով) 30000 Միջմկանային ներարկում (1 ներարկում) 500
Բեզոարների հեռացում 50000 Ներերակային ներարկում (1 ներարկում) 1000
Լազերոթերապիա 40000 Դեղորայքի ն/ե կաթիլային ընդունում 2000
Հետվիրահատական թելերի հեռացում 35000 Վարորդ 2000
Արյունահոսությունների դադարեցում` անհրաժեշտության Թարգմանություն (անալիզի պատաասխան) 1000
դեպքում հոսպիտալացման կազմակերպում 40000 Թարգմանություն (եզրակացություն) 3000
Օտար մարմինների հեռացում 50000 Նմուշառման տարա 100
Հաստ աղիքի բեզոարների հեռացում 35000 Կրկնօրինակ պատասխանների տրամադրում 500
Կերակրափողի վարիկոզ լայնացած երակների լիգավորում 400000
Կերակրափողի պոլիպի հեռացում 120000
Լրացուցիչ 1 կերակրափողի պոլիպի հեռացում 50000
Ստամոքսի պոլիպի հեռացում 80000
Լրացուցիչ 1  ստամոքսի պոլիպի հեռացում 40000
Հաստ աղու պոլիպի հեռացում 100000
Լրացուցիչ 1  հաստ աղու պոլիպի հեռացում 50000
Անեսթեզիա 25000

Ռենտգեն Կաբինետ

Գանգ՝ Կողեր
1 դիրքով 7000 1 դիրքով 7000
2 դիրքով 11000 2 դիրքով 11000
լուսանցում 5000 Կրծոսկր`2 դիրքով 9000
Ծնոտ՝ Ուրոգրաֆիա`
1 դիրքով 7000 20 մլ 16000
2 դիրքով 11000 40 մլ 21000
Հարքթային խոռոչներ 7000 Ցիստոգրաֆիա`
Քթոսկրեր` 20 մլ 16000
2 դիրքով 5000 40 մլ 21000
լուսանցում 4000 Ուրետրոգրաֆիա`
Կոնք` 20 մլ 16000
1 դիրքով 7000 40 մլ 21000
լուսանցում 6000 Ողնաշար`
Կոնք-ազդրային հոդ` 2 դիրքով 7000 1դիրք 6000
Ազդր` 2 դիրքով 7000 Պարանոցային հատված – 2 դիրք (+1դիրք 4,000) 9000
Ծնկային հոդ` Պարանոցային հատված — 3 դիրք 13000
2 դիրքով 7000 Կրծքային հատված — 2 դիրք  (+1դիրք 4,000) 9000
3 դիրքով 9000 Կրծքային հատված — 3 դիրք 13000
2 Ծնկային հոդեր` 2 դիրքով 11000 Գոտկային հատված — 2 դիրք  (+1դիրք 4,000) 11000
Սրունք` 2 դիրքով 7000 Գոտկային հատված — 3 դիրք 15000
Սրունք-թաթային հոդ` Պոչուկային հատված-2 դիրք 9000
2 դիրքով 7000 Ողնաշարի ֆուկցիոնալ գրաֆիկա`
3 դիրքով 9000 4 նկար 13000
Ոտնաթաթ`  2 դիրքով 7000 Ստամոքսաղիքային 11000
Կրունկոսկր 5000 Ստամոքսաղիքային  դինամիկ 13000
Դաստակ` Վիրահատվող հիվանդների հետազոտում 6000
2 դիրքով 7000 Կերակրափող-ստամոքս 9000
լուսանցում 5000 Որովայնի խոռոչ 7000
Թիակ 7000 Իրիգոսկոպիա-գրաֆիա 20000
Արմնկային հոդ` 2 դիրքով 7000 Սալպինգոգրաֆիա (արգանդափողերի հետազոտություն)  50000
Ուսային հոդ 7000 CD-ի տրամադրում 2000
Հոդեր+1 դիրք 5000 Ֆիստուլոգրաֆիա 14000
Բազուկ`2 դիրքով 7000
Նախաբազուկ` 2 դիրքով 7000
Թոքեր`
1 դիրքով 7000
2 դիրքով 13000
յուրաքանչյուր հավելյալ դիրք (նկար) 5000
լուսանցում 6000

ԱՆԴՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ

Անդրոլոգի առաջնային կոնսուլտացիա 5000
Անդրոլոգի կրկնակի կոնսուլտացիա 3000
Շագանակագեղձի հեղուկի  նմուշառում 1000
Տղամարդու անպտղության բուժում (5-7 այց) 100000
Սեռական թուլություն (ԷԴ) 60000
Սուր ուրետրիտների բուժում (2 այց) 30000
Քրոնիկ ուրետրիտների բուժում (3-5 այց) 50000
Սուր ցիստիտների բուժում (2 այց) 30000
Քրոնիկ ցիստիտների բուժում (3-5 այց) 50000
Բալանոպոստիտների բուժում (3 այց) 30000
Սուր օրխոէպպիդիդիմիտների բուժում (2 այց) 30000
Քրոնիկ օրխոէպպիդիդիմիտների բուժում (3-5 այց) 40000
Սուր պրոստատովեզիկուլիտի բուժում (2այց) 40000
Քրոնիկ պրոստատովեզիկուլիտի բուժում (5-7 այց) 80000
Սուր պիելոնեֆրիտի բուժում (2 այց) 30000
Քրոնիկ պիելոնեֆրիտի բուժում (5 այց) 50000
Միզաքարային հիվանդության կոնսերվատիվ բուժում (2 այց) 30000
Երիկամային խիթի բուժում 20000
Պրոստատի մատնային մերսում 3000
Միզուկի ինստիլյացիա 3000
Սերմնալարի բլոկադա (Լորին-Էպշտեյն) 10000
Միզապարկի կատետերիզացիա 10000
Ցիստոսկոպիա 25000
Էլեկտրոլազերային բուժական ապարատ 3000
Վակում-լազերային ուրոլոգիական բուժական մերսող ապ. 3000
Մագնիտոլազերային բուժական ապարատ 3000
Վակուում-լազերային ուրոլոգիական բուժական մերսող ապարատ 3000
Մագնիտալազերային բուժական ապարատ 3000
“ԻՆՏՐԱԹԵՐՄ” թերմոմոդուլ ապարատ 1500
Ներշագանակագեղձային ճառագայթում լազերով 2500
Էլեկտրալազերային բուժական ապարատ դեղորայքային էլեկտրաֆորեզով  3500
 “ՄԱՎԻՏ” բուժական ապարատ 2000