Արյան ընդհանուր հետազոտություն

Ֆերմենտներ

CBC, ESR Արյան ընդհանուր հետազ.(19ցուց և լեյկոֆորմուլա) 3000 GOT Ասպարտատամինոտրանսֆերազ 1000
ESR ԷՆԱ 1000 GPT Ալանինամինոտրանսֆերազ 1000
Արյան խումբ 800 GGT- γ γ -Գլյուտամիլտրանսֆերազ 1000
Ռեզուս գործոն 800 LDH Լակտատդեհիդրոգենազ 1000
Հակառեզուս հակամարմինների տիտր 3500 CK Կրեատինկինազ ընդհանուր 1000
Ռետիկուլոցիտների հաշվարկ 1500 ALP Հիմնային ֆոսֆատազ ընդհանուր 1000

Կոագուլոգրամմա

LIP Լիպազ 3000
AMYL-
PT- t % Պրոթրոմբինային ժամանակ (ինդեքս և ՄՆՀ/INR) 1200 panc Պանկրեատիկ  ամիլազ 1500
APTT Ակտիվ, պարցիալ թրոմբոբլաստային ժամանակ 800 AMYL- α α  Ամիլազ ընդհանուր 1500
TT Թրոմբինային ժամանակ 1200 UAMYL-α Դիաստազ 1500
Արյան մակարդելիություն Սուխարևի մեթոդով 500

Ռևմատոլոգիա

FG Ֆիբրինոգեն 1500
D-DIMER Դ -Դիմեր 10000 CRP C-Ռեակտիվ սպիտակուց 1500
AT3 Հակաթրոմբին 3 5000 RF Ռևմատոիդ գործոն 2000
Թրոմբոցիտների ագրեգացիա ASO Հակաստրեպտոլիզին Օ 4000
NEW SPA — թրոմբոցիտների սպոնտան ագրեգացիա 4000 Anti- Հակամարմիններ կարդիոլիպինի նկատմամբ 10000
Collagen — ագրեգացիա 15000 Cardiolipin AB
ADP — ագրեգացիա 15000 Nucleo 9 dsDna, SS-A, SS-B, RNP,Sm, Jo-1, Scl-70, ցենտրոմեր
Arachidonic Acid — ագրեգացիա 13000 B, Նուկլեոսոմա 25000
Thrombin — ագրեգացիա 30000 LE բջիջներ 2000
Ristocetin —  ագրեգացիա 18000 Հակաֆոսֆոլիպիդային հմ  IgG 15000
Ristocetin CoFactor Assay(ֆոն Վիլլեբրանդի ֆակտոր) 23000 Հակաֆոսֆոլիպիդային հմ  IgM 15000

Անեմիաներ

IgG Anti CCP ցիտրուլին պար.
պեպտիդի նկատմամբ հակամարմիններ
8000

Սրտամկանի ախտահարման մարկերներ

FERR Ֆերիտին 6000
VIT-B12 Վիտամին B12 7500 TN-T hs Տրոպոնին-T բարձր զգայունությամբ 7000
FOL Ֆոլատ շիճուկում 6000 CK-MB Կրեատինկինազ-MB 2000
TIBC& Շիճուկի ընդհանուր երկաթ կապող հատկություն և 2500

Իմունոգլոբուլիններ

UIBC + Fe լատենտ երկաթ + (Fe) երկաթ

Մեզի հետազոտություն

IgG G դասի իմունոգլոբուլիններ 4000
IgM M դասի իմունոգլոբուլիններ 4000
U-Total Մեզի ընդհանուր հետազոտություն 2000 IgA A դասի իմունոգլոբուլիններ 4000
ՄԵԶԻ ԵՐԿԲԱԺԱԿԱՆԻ ԹԵՍԹ 2500 IgE E դասի իմունոգլոբուլիններ 4000
UUREA/24 Միզանյութ օրվա մեզում 800 CMV-IgM Ցիտոմեգալովիրուս  ԻգՄ 8000
UCREA/24 Կրեատինին օրվա մեզում 1000

Դեղորայքային մոնիթորինգ

UR-AC/24 Միզաթթու օրվա մեզում 1200
U-TP Ընդհանուր սպիտակուց մեզում 1200 CARB Կարբամազեպին 10000
U-TP/24 Ընդհանուր սպիտակուց օրվա մեզում 1200 VALP Վալպրոյաթթու 7000
GLU/24 Գլյուկոզա օրվա մեզում 800

Շաքարային դիաբետ

Մեզի մանրէաբանական հետազոտություն 5000
Մեզի ախտաձևաբանական հետազոտություն 5000 GLU Գլյուկոզա շիճուկում (երակային արյուն) 800
U-ALBT միկրոալբումինը մեզում 6000 GLU Գլյուկոզա (մազանոթային արյուն) Accu-Chek Go 400
U-ALBT/24 միկրոալբումինը օրվա մեզում 6000 ՕԳՏԹ Գլյուկոզայի տոլերանտության թեստ 75գր գլյուկոզայով 5000
Յոդի կոնցենտրացիան մեզում 6000 HGB-A1C Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին 5000

Կղանքի հետազոտություն

INSULIN Ինսուլին 7000
C-PEPTIDE C-Պեպտիդ 6000
Կոպրոլոգիա 2000 Proinsulin Պրոինսուլին 15000
Թաքնված արյուն կղանքում (Hb+Tf) 4000

Հորմոններ

Հելմինթների ձվիկների հետազոտություն 2000
ՍՐԱՏՈՒՏԻ ՁՎԻԿՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ 1000 T4 Թիրոքսին 5000
Հելմինթների հատվածների հետազոտություն 2000 T4-F Ազատ թիրոքսին 5000
Հետազոտություն լյամբլիայի նկատմամբ (կղանքում) 2000 T3 Տրիյոդթիրոնին 5000
Կղանք (դիսբակտերիոզ) (աէրոբ/անաէրոբ) 7000 T3-F Ազատ տրիյոդթիրոնին 5000
Կղանք (աղիքային վարակներ) 3000 HTSH Թիրեոտրոպ հորմոն 5000
Giardia lamblia 5000 TG Թիրեոգլոբուլին 6000
H. pylori 6000 Calcitonin Կալցիտոնին 10000
Կալպրոտեկտին կղանքում 10000 Anti-TG Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ 7000

Բիոքիմիական   հետազոտություններ

Anti-TPO Հակամարմիններ թիրեոպերոքսիդազի նկատմամբ 7000
Anti-TSHR Հակամարմիններ թիրեոտրոպ հորմոնի
Իոնային փոխանակություն ընկալիչների նկատմամբ 12000
Na,K,Ca Նատրիում , Կալիում , Կալցիում 3000 HLH Լյուտեինացնող հորմոն 5000
Li Լիթիում 12000 HFSH Ֆոլիկուլխթանող հորմոն 5000
Cl Քլորիդներ 1000 PRL Պրոլակտին 5000
Ca-Total Ընդհանուր կալցիում 1000 PROG Պրոգեստերոն 5000
Mg-Total Ընդհանուր մագնեզիում 1000 DHEA-S Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ 5000
P Ֆոսֆոր անօրգանական 1000 DHEA Դեհիդրոէպիանդրոստերոն 12000
Ir Երկաթ 1000 TESTO Տեստոստերոն 6000
HPT Հապտոգլոբին 2500 E2 Էստրադիոլ 5000

Սուբստրատներ

Free Estriol Ազատ էստրիոլ 9000
ALB Ալբումին 1500 17-OH-PROG 17-OH-Պրոգեստերոն 8000
TP Ընդհանուր սպիտակուց 800 SHBG Սեռական հորմոններ կապող գլոբուլին 6000
UREA Միզանյութ 800 CORTIZOL Կորտիզոլ 6000
UR-AC Միզաթթու 1200 ACTH Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն 7000
CREA Կրեատինին 1000 hGH Սոմատոտրոպ հորմոն 8000
U-CREA ԿՐԵԱՏԻՆԻՆ ՄԵԶՈՒՄ 1000 Leptin Լեպտին 13000
U-CRCLR Կրեատինինի կլիրենս 1500 Renin Ռենին (active) 17000
BIL-T&D Ընդհանուր և ուղղակի բիլիռուբին 1800 IGF-I direct Ինսուլինանման աճի գործոն 12000
NH3 Ամոնիակ 2500 Free HCGbeta Ազատ HCGbeta 10000
Homocysteine 15000 PAPP-A PAPP-A 10000
CHOL Խոլեսթերին 1000
TG-GPO Տրիգլիցերիդներ 1800
HDL Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ 2000
LDL Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ 2200
APO-A1 Ապոլիպոպրոտեին A1 1000
APO-B Ապոլիպոպրոտեին B 1000
AAGP- α α  — թթվային գլիկոպրոտեին 1000

Օնկոմարկերներ

Մանրէաբանական հետազոտություն (աէրոբ/անաէրոբ)

PSA-T Պրոստատ սպեցիֆիկ հակածին, ընդհանուր 6000 Արյան ստերիլություն (աէրոբ/անաէրոբ) 7000/7000
PSA-F Պրոստատ սպեցիֆիկ հակածին ազատ 6000 Սերմնահեղուկ 6000
AFP- α α -ֆետոպրոտեին 5000 Շագանակագեղձի հյութ 6000
CEA Կարցինոէմբրիոնալ հակածին 5000 Միզասեռական արտազատուկ (ար., իգ.) 6000
HE 4 Ձվարանների էպիթելիալ ուռուցքային մարկեր
Human epididymis protein 4
10000 Պունկտատ 6000
CA 125 CA125 7000 Խորխ 6000
CA 15-3 CA15-3 7000 Վերքային մակերես 6000
CA 19-9 CA19-9 7000 Մաշկի քերուկ 6000
CA 72-4 CA72-4 7000 Բերանի խոռոչի քսուք 6000
NSE Նեյրոն սպեցիֆիկ էնոլազա 7000 Ըմպանից քսուք 6000
BHCG  β β Խորիոնալ գոնադոտրոպին 5000 Լնդերի քսուք 6000

Ոսկրային մարկերներ

Բկանցքից քսուք 6000
Լեզվից քսուք 6000
PTH Պարատհորմոն 7000 Նշիկից քսուք 6000
β  CROSS LAPS β  CROSS LAPS 8000 Քսուք ականջից 6000
Osteocalcin OSTEOCALCIN 8000 Քսուք աչքից 6000
T-P1NP T-P1NP 8000 Քսուք քթից 6000
VIT D- total վիտամին D ընդhանուր 10000 Կրծքի կաթ 6000

Վարակիչ հիվանդություններ

Mycoplasma hominis (որակական թեստ) 2500
Ureaplasma urealyticum (որակական թեստ) 2500
HIV combi ՄԻԱՎ1. հակածին և  հակամարմիններ  (1+2) 7000 ՈՒՐԵԱՊԼԱԶՄԱ/ՄԻԿՈՊԼԱԶՄԱ 5000
HAV-AB Հեպատիտ «Ա» ընդհանուր ՀՄ 7000 Ուրեապլազմա/Միկոպլազմա (տիտր, զգայունություն) 12000
HAV-IgM Հեպատիտ «Ա»  ԻգՄ 7500 Հետազոտություն սնկերի նկատմամբ 4000
HBs-AG Հեպատիտ «Բ» մակերեսային ՀԾ 6500 Զգայունություն հակասնկային դեղորայքների նկատմամբ 5000
HBs-AB Հեպատիտ «Բ» ՀՄ մակերեսային ՀԾ-ի նկատմամբ 6500 ԿՂԱՆՔՈՒՄ ՌՈՏԱ-ԱԴԵՆՈ ՎԻՐՈՒՍՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄ 6000
HBc-AB Հեպատիտ «Բ»  ընդհանուր ՀՄ  “cor”-ի նկատմամբ 7000 Երսինյոզ (կղանք, արյուն և մեզ) 5000
HBc-IgG Հեպատիտ «Բ»  ԻգՋ “cor”-ի նկատմամբ 5000 Բկանցքի քսուքում (A) ստրեպտտոկոկկերի էքսպր. ախտտորոշում 4000
HBc-IgM Հեպատիտ «Բ»  ԻգՄ “cor”-ի նկատմամբ 6500 Թքի մեջ լակտոբակտերիաների առկայություն(կարիեսի ախտ.) 5000
HCV-AB Հեպատիտ «Ց» ընդհանուր ՀՄ 6500 Եղունգի, մազի, մաշկի հետազ.(դերմատոմիկոզներ) 7000
HCV-IgM Հեպատիտ «Ց» ԻգՄ 7000

Հիստոլոգիա

HDV-AB Հեպատիտ «Դ» ընդհանուր ՀՄ 9000

ԻՖԱ

Բիոպտատ 6000
Վուլվայի բիոպտատ /բջջաբանական/ 6000
TOXO-IgG Տոքսոպլազմոզ  ԻգՋ 7000 Հեռացված գոյացություն 6000
TOXO-IgM Տոքսոպլազմոզ  ԻգՄ 6000 Պատրաստի պատրաստուկների բջջաբանական և 2000
Կարմրուկ  ԻգՄ 7000 հյուսվածքաբանական կոնսուլտացիա 5000
RUB-IgM Կարմրախտ  ԻգՄ 6000 Էնդոմետրիումի և Ցերվիկալ խողովակի քերուկ 6000
RUB-IgG Կարմրախտ  ԻգՋ 6000
CMV-IgM Ցիտոմեգալովիրուս ԻգՄ 8000

Ցիտոլոգիա

CMV-IgG Ցիտոմեգալովիրուս ԻգՋ 6000
HSV-IgM Հերպես վիրուս I+II  ԻգՄ 6000 (PAP smear) Քերուկ արգանդի պարանոցից և ցերվիկալ խողով. 3500
HSV-IgG Հերպես վիրուս I+II  ԻգՋ 6000 Օնկոցիտոլոգիա
HSV II-IgG Հերպես վիրուս II  ԻգՋ 6000 Բիոպտատ 5000
Լյամբլիա ԻգՄ 5000 Էքսուդատ 5000
Լյամբլիա-Ընդհանուր ՀՄ 7000 Տրանսուդատ 5000
CHL-Ag Խլամիդիոզ Cl. Trachomatis ՀԾ 6000 Ասպիրատ 5000
CHL-IgG Խլամիդիոզ Cl.Trachomatis  ԻգՋ 6000 Պունկտատ 5000
Միկոպլազմա   ԻգՋ 6000 Լվացման ջրեր 5000
Ուրեապլազմա  ԻգՋ 6000 Խորխ 5000
RPR Սիֆիլիս (RPR) 2000 Մեզ 5000
Syphilis-AB Սիֆիլիս, Ընդհանուր ՀՄ 3500

Այլ հետազոտություններ

BRU-AB Բրուցելյոզ, Ընդհանուր ՀՄ 2000
BRU-AB Բրուցելյոզ, ՀՄ (քանակական, տիտր) 2000 Մաշկի քերուկ 2000
HPYL-AB HELICOBACTER PYLORI  ՀՄ 6000 Եղունգի քերուկ 2000
ECH-IgG Էխինոկոկոզ   ԻգՋ 7000 Դրոշմվածք թլիպից 2000
Mycobacterium tuberculosis IgM 6000 Քսուք միզուկից (ար.) 2000
Mycobacterium tuberculosis IgG 6000 Շագանակագեղձի հյութ 2000
Varicella zoster virus IgM 7000 Միզասեռական արտազատուկ (իգ.) 2000
Հակամյուլլերյան հորմոն 10000 Ռինոցիտոգրամմա 3500
Խորխի հետազոտություն (ԹԿԲ) 2000
Սպերմոգրամմա 5000
Սպերմոգրամմա (35 պարամետր , 4 գրաֆիկ և 1 նկար) 8000
Հետազոտություն մալարիայի պլազմոդիումի նկատմամբ 2000
Հետազոտություն  Demodex folliculorum-ի նկատմամբ 3000
Helicobacter Pylori-Շնչառական թեստ 6000
H2 շնչական թեստ 25000
Պոստկոիտալ թեստ 6000

Ալերգոլոգիա

Շնչառական ալերգեններ — 20 ալերգեն (քանակ. որոշում) 40000
Սննդային ալերգեններ — 20 ալերգեն ( քանակ. որոշում) 40000

ՊՇՌ Լաբորատորիա

Chlamydia trachomatis (քերուկ արգանդի վզիկից/քսուք 6000
հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ. հեշտոցից/շագ.հյութ)
Ureaplasma urealitycum/parvum (քերուկ արգ. վզիկից/քսուք 6000
հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ.հեշտոցից/շագ. հյութ)
Ureaplasma urealitycum/parvum Titr քանակական(քերուկ արգ. վզիկից/քսուք 9000
հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ.հեշտոցից/շագ. հյութ)
Mycoplasma hominis (քերուկ արգանդի վզիկից/քսուք 6000
հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ. հեշտոցից/շագ.հյութ)
Mycoplasma genitalium (քերուկ արգանդի վզիկից/քսուք 6000
հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ. հեշտոցից/շագ.հյութ)
Neisseria gonorrhoeae (քերուկ արգանդի վզիկից/քսուք 10000
հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ. հեշտոցից/շագ.հյութ)
TREPONEMA PALLIDUM
ՍԻՖԻԼԻՍԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ քերուկ
6000
Treponema pallidum /սիֆիլիս/ (էրոզիա/ողնուղ. հեղուկ) 6000
Trichomonas vaginalis (քերուկ արգանդի վզիկից/քսուք 6000
հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ. հեշտոցից/շագ.հյութ)
Candida albicans (քերուկ արգանդի վզիկից/արտ. հեշտոցից) 6000
Toxoplasma gondii (ամբողջական արյուն/ողնուղ. հեղուկ) 7000
Gardnerella vaginalis (քերուկ արգ. վզիկից/քսուք հեշտոցից/ 6000
արտ. հեշտոցից)
Epstein -barr virus որակ. (պլազմա/ամբ. արյուն/ողնուղ. հեղ.) 8000
Epstein -barr virus քանակ. (պլազմա/ամբ.արյուն/ողնուղ.հեղ.) 16000
Herpes simplex virus 1.2 (քերուկ արգ. վզիկից/քերուկ միզուկից/ 6000
մեզ/ամբողջական արյուն/էրոզիա/ողնուղ. հեղուկ)
Cytomegalovirus (քերուկ արգ. վզիկից/քերուկ միզուկից/մեզ/ 7000
պլազմա/ամբողջական արյուն/ողնուղ. հեղուկ)
HPV  բարձր քաղցկեղածին ռիսկով շտամներ 18000
(քերուկ արգանդի վզիկից)
Hepatitis B virus որակական (պլազմա) 10000
Hepatitis B virus քանակական (պլազմա) 50000
Hepatitis C virus որակական (պլազմա) 10000
Hepatitis C virus քանակական (պլազմա) 75000
Hepatitis C virus 1-6 գենոտիպ (պլազմա) 50000
Ինտերլեյկին 28B (IL-28B) 20000