ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ

ՈւԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ախտորոշում
1 Զննում և խորհրդատվություն 4000 1 Որովայնի խոռոչի հետորովայնամզային
տարածքի ՈւՁՀ
6000
2 Կրկնակի խորհրդատվություն 2000 2 Փոքր կոնքի օրգանների ՈւՁՀ 5000
3 Արտազատուկի նմուշառում 1000 3 Փոքր կոնքի օրգանների ՈւՁՀ ներխոռոչային հաղորդիչով 7000
4 Արգանդի պարանոցի նշակետային նմուշառում 2000 4 Հղիների  ՈւՁՀ 7000
5 Արգանդի պարանոցի բջջաբանական նմուշառում 2000 5 Վահանաձև գեղձի ՈւՁՀ 5000
6 Արգանդի պարանոցի նշակետային բիոպսիա 5000 6 Կրծքագեղձի ՈւՁՀ 5000
7 Արգանդի խոռոչից ասպիրատի նմուշառում 5000 7 Սրտի ՈւՁՀ  դոպլեր հետազոտությամբ 7000
8 Արգանդի խոռոչից պալասպիրատի
նմուշառում
պայպելի զանդով
8000 8 Ֆոլիկուլոմետրիա դինամիկայում 6000
9 Բուժման նշանակում տնային պայմաններում 5000 9 Ֆոլիկուլոմետրիա դինամիկայում ներխոռոչային
հաղորդիչով
10000
Բուժում 10 Լիմֆատիկ համակարգի ՈւՁՀ 6000
1 Հեշտոցի և պարանոցի տարբեր ծագումնաբանական
սուր բորբոքումների բուժում
20000 11 Անոթների տրիպլեքս հետազոտություն 13000
2 Փոքր կոնքի քրոնիկ , ոչ սպեցիֆիկ բորբոքումների բուժում 20000 12 էկստրակրանիալ և երիկամային անոթների
սկանավորում
8000
3 Սպեցիֆիկ ինֆեկցիաների բուժման նշանակում
տնային պայմաններում
10000

ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐ

4 Ներարգանդային պարույրի ներդնում 10000 1 Էլեկտրասրտագրություն 2000
5 Ներարգանդային պարույրի հեռացում 5000 2 Հոլթերմոնիթորինգ 12000
6 Բարդացված ներարգանդային պարույրի հեռացում 10000 3 ԱՃ շուրջօրյա մոնիթորինգ և հոլթերմոնիտորինգ 15000
7 Հեշտոցի տեղային բուժում 2000 4 Տրեդմիլթեստ 10000
8 Արգանդի պարանոցի ֆոնային հիվանդությունների
բուժում՝ սառեցման մեթոդով
20000 5 Դենսիտոմետրիա 12000
9 Գինեկոլոգիական մերսում 2000

ԲԺԻՇԿ—ԿՈՆՍՈւԼՏԱՆՏ

10 Հեշտոցա-միզուկային ճառագայթում C -լազերով 1 միջ. 1500 1 Խորհրդատվություն 3000
11 Հեշտոցային խոռոչային էլեկտրոստիմուլյացիա 1 միջ. 1500 2 Բուժման նշանակում 5000
12 Հեշտոցային էլեկտրոստիմուլյացիա 1 միջ. 3500

ԷՆԴՈՍԿՈՊԻԿ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐ

13 Համակցված էլեկտրոստիմուլյացիա UK 1 լազերով 1 միջ. 1500 1 Գաստրոսկոպիա 15000
14 Հեշտոցա-միզուկային ջերմային բուժում
«Ինտրաթերմ» ապարատով
1 միջ. 1500 2 Գաստրոսկոպիա բիոպտատով 18000
15 Մագնիտո-լազերային բուժում 1 միջ. 3000 3 Կոլոնոսկոպիա 25000
16 Արգանդի պարանոցի էրոզիայի դեղորայքային այրում 10000 4 Կոլոնոսկոպիա բիոպտատով 28000
17 Արգանդի պարանոցի պոլիպի հեռացում 12000
18 Դաշտանային պարբերաշրջանի խանգարումների
բուժում
20000
19 Անպտղություն առաջացնող հիվանդությունների
բուժում
30000

ՔԻԹ, ԿՈԿՈՐԴ, ԱԿԱՆՋ

ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐ

1 Միջմկանային ներարկում (1 ներարկում) 300
1 Առաջնային խորհրդատվություն 3000 2 Ներերակային ներարկում (1 ներարկում) 500
2 Կրկնակի խորհրդատվություն 2000 3 Դեղորայքի Ն/Ե կաթիլային ընդունում
(կաթոցիկի միացում)
1000
3 Բուժման նշանակում 5000 4 Բուժքրոջ տնային այց 1000
4 Ինհալյացիաներ՝  քիթ-կոկորդի
հիվանդությունների ժամանակ
1 պր 1000

ՄԱՇԿԱՎԵՆԵՐԱԲԱՆԱԿԱՆ

5 Ինհալյացիաներ՝  բրոնխոթոքային
հիվանդությունների ժամանակ
1 պր 1500 Ախտորոշում
6 Վերծնոտային խոռոչի ախտորոշիչ պունկցիա 7000 1 Զննում և խորհրդատվություն 3000
7 Վերծնոտային խոռոչի բուժիչ պունկցիա 10000 2 Կրկնակի խորհրդատվություն 3000
8 Քթի խոռոչի լվացում 1 պր 1500 3 Մաշկի էլեմենտների, արտազատուկի
նմուշառում
1000
9 Քթի խոռոչի առաջնային տամպոնադա 5000 4 Բուժման նշանակում 5000
10 Քթի խոռոչի հետին տամպոնադա 10000 Բուժում
11 Ըմպանի հետին պատին մշակում 1000 1 Քրոնիկական ընթացքով մաշկային հիվ-ներ
(նեյրոդերմիտ, ատոպիկ դերմապիկ դերմատիտ, պսորիազ, էկզեմա, կարմիր տափակ որքին)…
12 Քմային նշիկների լակունաների լվացում 2000 …թեթև ընթացք 10000
13 Նշիկների դեղորայքային մշակում 1000 …ծանր ընթացք 15000
14 Հարնշիկային թարախակույտի բացում 25000 2 Ակնեի(երիտասարդական
պզուկների),ռոզացեայի բուժում
15 Ձայնալարերի մշակում դեղորայքով- N5 10000 …թեթև ընթացք 10000
16 Օտար մարմնի հեռացում ականջից 5000 …ծանր ընթացք 15000
17 Օտար մարմնի հեռացում քթից 5000 3 Մաշկի և եղունգների սնկային հիվանդությունների,
մաշկի վիրուսային և բակտերիալ ինֆեկցիաների
բուժում
10000
18 Օտար մարմնի հեռացում ըմպանից 5000 4 Միզուկի, շագանակագեղձի ոչ սպեցիֆիկ
ինֆեկցիաների բուժում
10000
19 Ծծմբային խցանի հեռացում 3000 5 Միզուկի, շագանակագեղձի սպեցիֆիկ
ինֆեկցիաների բուժում
20000
20 Թմբկաթաղանթի պնևմոմերսում 1 պր 1000 6 Շագանակագեղձի քրոնիկ բորբոքումների բուժում 15000
21 Եվստախյան փողերի փչում 1000 7 Ինտրաթերմ ջերմային ապարատ 1500
22 Լազերոթերապիա՝ քթի 1 պր 1500 8 Էլեկտրոլազերային բուժական ապարատ 3000
23 Լազերոթերապիա՝ ականջի 1 պր 1500 9 Վակուում լազերային ապարատ 3000
24 Աուդիոմետրիա 5000 10 Մագնիտոլազերային բուժական ապարատ 3000
25 Կրկնակի աուդիոմետրիա 3000

ՕԶՈՆՈԹԵՐԱՊԻԱ

26 Տիմպանոմետրիա 5000 1 Օզոնացված ֆիզ. լուծույթի ն/ե կաթիլային ներարկում 3000
27 Կրկնակի տիմպանոմետրիա 3000 2 Փոքր աուտոհեմոօզոնոթերապիա 2000
28 Ֆիբրոէնդոսկոպիա 10000 3 Օզոնի հարհոդային, պարավերտեբրալ, դիմային
ներարկումներ
2000

ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱ

4 Ջրի օզոնացում 1000
1 Զննում և խարհրդատվություն 5000 5 Օզոնային լիպոսակցիա մուլտի-ինժեկտորային
եղանակով
3000
2 Բուժման նշանակում 5000 6 Օզոնի դիմային ներարկումներ փոքր
աուտոհեմոօզոնոթերապիայի հետ համատեղ
3000
3 Կրկնակի խորհրդատվություն 4000 7 Օզոնացված ֆիզ. լուծույթի ն/ե կաթիլային ներարկում
օզոնի հարհոդային, պարավերտեբրալ ներարկումների հետ համատեղ
4000
4 Շաքարային դիաբետի կարգավորում 10000 8   Արտաքին սեռական օրգանների սրածայր կոնդիլոմաների բուժում
Սառեցման մեթոդով (կրիոկոագուլյացիա)
20000
5 Շաքարային դիաբետի բարդությունների
համալիր բուժում
15000 9 Գորտնուկ – կրիոթերապիա, Սրածայր կոնդիլոմա – կրիոթերապիա
6 Վահանաձև գեղձի հիվանդություններ՝
թիրեոդիտի բուժում
10000 10 Փափուկ ֆիբրոմա – կրիոթերապիա 3000-5000

Քիթ – կոկորդ – ականջ

ՔԿԱ զննում և խորհրդատվություն 3000
ՔԿԱ բուժման նշանակում 5000
Տոնալ շեմային աուդիոմետրիա 5000
Իմպենդանսոմետրիա (Տիմպանոմետրիա) 5000
Եվստախյան փողի անցանելիության ստուգում (Վիլյամսի թեսթ) 5000
Լսողության կրկնակի ստուգում 3000
Հարքթային խոռոչների ՈՒՁՀ “SINUSCAN” (առաջնային) 3000
Հարքթային խոռոչների ՈՒՁՀ “SINUSCAN” (կրկնակի) 2000
Վերծնոտային խոռոչի պունկցիա (ախտորոշիչ) 7000
Վերծնոտային խոռոչի պունկցիա (բուժիչ) 5000
Լազերային թերապիա (1 դաշտ 1 սեանս) 2500
Լազերային թերապիա (2 դաշտ 1 սեանս) 3500
Թմբկաթաղանթի պնևմոմասաժ (1 սեանս) 1000
Եվստախյան փողի փչում ըստ Պոլիտցեռի, պնևմոմասաժ 3000
(1 սեանս)
Քմային նշիկների լակունաների լվացում (1 պրոցեդուրա) 3000
Հայմորյան խոռոչի լվացում (1 պրոցեդուրա) 5000
Դեղորայքի ներկոկորդային լցում (1 պրոցեդուրա) 3000
Ֆիբրոսկոպիա 10000
Ականջի լվացում 5000
Ծծմբային խցանի հեռացում 5000
Աէրոզոլթերապիա (ինհալացիա) (1 պրոցեդուրա) 3000
Հարքթային խոռոչների լվացում հեղուկների տեղափոխման եղանակով (1 պրոցեդուրա) 5000
Քթի խոռոչի ցնցուղ 3000
Սինուսիտի համալիր բուժում 30000
Եվստախիտի համալիր բուժում 30000
Նեյրոսենսոր ծանրալսության համալիր բուժում 30000
Քրոնիկ նշաբորբի կոնսերվատիվ բուժում 30000
Քթի խոռոչի կպումների հատում 30000
Կրիոթերապիա 25000